اطلاعات قدیمی شماره یک


 

به علت زیاد بودن تصاویر به صورت تکی و آلبوم در این صفحه قرار داده ایم اطلاعات تصاویر در زیر البوم به صورت تکی قرار گرفته است و برای دیدن تصاویر به ابعاد اصلی روی تصاویر چه در آلبوم و چه تکی کلیک کنید (برای دیدن صفحه ای اطلاعات قدیمی شماره دوم کلیک کنید)

 
 
 
 
 
 

تصاویر و اطلاعات بالا را کانال اوای آبعلی – محمدرضاقاسمعلی زاده برای ما ارسال کرده اند

 

(برای دیدن صفحه ای اطلاعات قدیمی شماره دوم کلیک کنید)