علی دلداده

علی دلداده متولد 1379 در شهر آبعلی و در سن 15 سالگی در رشته ای نیوکونگ فومشغول به تمرین شد و بعد از چند سال تمیرین موفق شد در سال 96 در شهر پاکدشت ورامین مقام دوم را کسب کند و در سال 97 در شهر رودهن مقام اول را کسب کرده است