اطلاعات قدیمی شماره دو

از راست،جواد سلطان آهی،محمود محمدی،مرحوم قاسم نصیری،محمد نوری،حمزه حمزه لویی،مختار اسماعیلی،محمدرضا صدهزاری،اصغرنصیری،مرحوم صفر نصیری حسن آقا باباییان در راه کشور ترکیه حسن آقا باباییان شهید احمدعلی کاشانی و آقای مهدی قربانی از سمت راست شهید عبدالرحمان صالحی و آقای مهدی قربانی زمین فوتبال خاکی آبعلی ازسمت راست آقای رضاشریف آهی،آقای فریدون نصیری و حسین نصیری …

اطلاعات قدیمی شماره دو خواندن بیشتر & raquo؛